Szkolenie Okresowe BHP Służby, Dla Kadry Kierowniczej i Pracowników Biurowych Szkolenie Okresowe BHP


Szkolenia BHP dla kadry kierowniczej, pracodawców, pracowników służby BHP oraz pracowników biurowych      

                                          

Tematy szkoleń z zakresu bhp 2017 r.

Lp

Nazwa - temat szkolenia

Czas trwania
(ilość dni)

Koszt*

1

 

Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy

 

6-pon.-sob.

1600-1700

2

 

SZKOLENIE OKRESOWE PRACODAWCÓW - dla prezesów /dyrektorów/ przedsiębiorstw, zakładów, spółek, firm prywatnych itp. oraz osób kierujących pracownikami /kierowników działów, wydziałów, mistrzów brygadzistów

 

4-wt.-piąt.

         1500-1600

 

  3

 

Szkolenie okresowe PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA i HIGIENY PRACY

 

          4-wt.-piąt.

 1500-1600

4

 

Szkolenie dla osób prowadzących wykłady i szkolenia z zakresu bhp i ppoż. "Metodyka szkolenia"

 

4-wt.-piąt.

 1500-1600  

  5

 

Szkolenie dla społecznych inspektorów pracy (SIP) - obejmujące: zadania, obowiązki i uprawnienia oraz metody i sposoby realizacji zadań SIP

 

          4-wt.-piąt.

 1500-1600

  6

 

 Szkolenie dla członków Komisji BHP

- ocena zagrożeń czynnikami środowiska pracy;                                                                                                            - ocena ryzyka zawodowego;                                                                                                                                        - bezpieczeństwo maszyn;                                                                                                                                               - zasady stosowania środków ochrony indywidualnej;                                                                                                  - ogóle wymagania bhp dla stanowisk pracy, obiektów, maszyn i urządzeń;                                                                 - kontrola stanu bhp

 

         4-dni wt-pt.

   (przyjazd w pon.)

      1500

  7

 

Szkolenie dla audytorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
wg Normy PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001

 

4-wt.-piąt.

 1500-1600  

8

 

Szkolenie nt.: "Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy" wg Norm PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001

 

4-wt.-piąt.

 1500-1600

9

 

Dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy w użytkowanych maszynach przez pracowników podczas pracy
- omówienie obowiązujących przepisów w zakresie systemu oceny zgodności oraz minimalnych wymagań bhp dla  użytkowanych maszyn,
- praktyczne uwagi i sposoby realizacji zadań z omawianego zakresu

 

4-wt.-piąt.

 1500-1600

10

 

Pierwsza pomoc w razie wypadku (tematyka może być realizowana dodatkowo na każdym szkoleniu wyjazdowym)

 

1-dzień

 100

11

Szkolenia BHP w zakładzie dla pracowników zatrudnionych:

a) okresowe - stanowisk robotniczych, pracowników administracyjno-biurowych, osób kierujących pracownikami,

b) przy eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji o napięciu do 1kV + uprawnienia

c) przy urządzeniach wytwarzających pole elektromagnetyczne w zakresie 0,1 - 300 MHz oraz 300 MHz-300 GHz

d) przy obsłudze urządzeń wytwarzających promieniowanie rentgen,

e) przy pracy na wysokości oraz inne specjalistyczne.

Do
uzgodnienia

Do
uzgodnienia

12

Opracowywanie w zakładach pracy:

- oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

- oceny pod względem bezpieczeństwa i ergonomii maszyn i urządzeń, celem wystawienia "deklaracji zgodności".

Do
uzgodnienia

Do
uzgodnienia

 

 13

Seminarium informacyjno-doskonalące z zakresu BHP.
Ogólne informacje dla pracowników służb BHP o zmianach przepisów, a w szczególności:
- zmiany w przepisach prawa pracy, analiza ciekawych zdarzeń itp.
- przygotowanie zakładu pracy do kontroli PIP, IS, Ppoż.

4-wt.-piąt.

* Uwaga: Koszty mogą ulec zmianie w granicach 10-20% obejmują:

- koszty organizacji szkolenia i materiałów szkoleniowych - opracowywanych na każde szkolenie
- zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym w ładnie położonych i wyposażonych ośrodkach
  (na życzenie pokoje do własnej dyspozycji - koszt 100-150 zł)
- całodzienne wyżywienie (od kolacji pierwszego dnia do obiadu ostatniego dnia) + napoje na wykładzie
- ognisko (uroczysta kolacja) oraz wycieczka w czasie wolnym
- niektóre szkolenia mogą być zaplanowane jako wycieczki zagraniczne promem lub autokarem.

Szkolenia bhp zwolnione są z podatku VAT.
 

  PROGRAMY SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

Lp.

Temat szkolenia

Ilość godzin

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa

i higieny pracy z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

a) aktualne przepisy ( z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:

- obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

ochrony pracy kobiet i młodocianych,

- profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

- szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

- organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy,

b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów

 

 

 

 

 

 

 

 3

 

2

 

Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami

 

3

 

3

 

Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe: zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

 

3

 

4

 

Analiza okoliczności i  przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy,

oraz związanej z nimi profilaktyki

 

2

 

5

 

Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ( z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego)

oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesie pracy

 

2

 

6

 

Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń ( np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

 

1

 

7

 

Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników)

 

 1

 

 

 8

 

Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego

 

1

 

 

Razem

 minimum

16

 
 
Wszelskie Prawa Zastrzezone Centrum Doradztwa i Szkolenia
tworzenie stron www